OPK Krupina

OPK Krupina

Slovenská poľovnícka komora (ďalej len " SPK" ) je jednotná profesná samosprávna organizácia zriadená v zmysle , § 41 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len "zákon" ).

Obvodná poľovnícka komora  Krupina ( ďalej len "OPK" ) je organizačná zložka SPK a vykonáva svoju činnosť na území okresu Krupina od 20.03.2010.

Sídlo OPK Krupina
Svätotrojičné námestie č. 1
P.O.BOX 18
963 01 Krupina
IČO: 42175682017

  • OPK Krupina chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom.
  • OPK  Krupina a jej členovia pôsobia na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky
  • OPK  Krupina  dbá o zachovanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovanie poľovníckej etiky podľa etického kódexu a poľovníckeho poriadku.

OPK Krupina plní tieto úlohy:

a)   vykonáva skúšky uchádzačov o poľovný lístok § 50 ods.1 písm. a) zákona
b)   pripravuje návrhy na menovanie prednášateľov a skúšobných komisárov pre skúšky z poľovníctva podľa § 50 ods.6 )zákona
c)   organizuje odbornú prípravu na poľovnícke skúšky podľa § 50ods. 2 písm.a)zákona
d)   vydáva poľovné lístky, predlžuje platnosť poľovných lístkov a odníma ich
e)   organizuje streleckú prípravu uchádzačov o poľovný lístok, praktické skúšky zo strelectva a organizuje kontrolné  a športové streľby členov OPK Krupina
f)   organizuje poľovnícku kynológiu a sokoliarstvo a kontroluje dodržiavanie predpisov na tomto úseku
g)   organizuje a vykonáva chovateľské prehliadky
h)   spolupracuje so štátnymi orgánmi a samosprávou na presadzovanie záujmov poľovníctva
i)   spolupracuje s OLÚ pri plnení úloh na úseku poľovníctva
j)   napomáha pri spracovaní prvotných štatistických  údajov a evidencii na úseku poľovníctva
k)   zabezpečuje plnenie ďalších úloh, ktorými ju môže poveriť ministerstvo alebo ktoré vyplývajú z jej stanov
l)   rieši disciplinárne previnenia držiteľov poľovných lístkov prostredníctvom disciplinárnych orgánov